Cổng thông tin điện tử Huyện Tịnh Biên
 
Chào mừng các bạn đến trang thông tin điện tử huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang

 
 
 
 
 
 
 
Số người đang online :
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 1 2 4 1 4 5 9
1
 
 
 
Phòng ban chuyên môn

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: (076) 3740757- 3875224 – 3875674
- Fax: (076) 3875224
- Email: phongktht.tinhbien@angiang.gov.vn

LÃNH ĐẠO PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

Trưởng Phòng:

Vương Long Hùng

Phó Trưởng Phòng:

Lâm Thành Quý

Phó Trưởng Phòng:

Lê Thái Thuận

Phó Trưởng Phòng:

Chau Rắck Sa Nây


 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

 

Phòng Công Thương huyện Tịnh Biên (sau đây gọi tắt là Phòng Công Thương huyện) là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương (bao gồm cơ khí; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; quản lý cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; lưu thông hàng hóa trên địa bàn huyện; thương mại nội địa, thương mại biên giới và xuất nhập khẩu; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; quản lý cạnh tranh; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng), về xây dựng (bao gồm về xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện), về giao thông vận tải (bao gồm quản lý nhà nước về giao thông đường bộ; đường thủy nội địa và dịch vụ công theo quy định pháp luật), về khoa học và công nghệ (bao gồm hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng và an toàn bức xạ).

2. Phòng Công Thương huyện chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn về chuyên môn của Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.

 

3. Phòng Công Thương huyện có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo đúng thể thức quy định của pháp luật.


NHIỆM VỤ VÀ QUYẾN HẠN

  
1. Về lĩnh vực công thương

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển công thương trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công thương.

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân huyện.

c) Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

d) Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật.

đ) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương.

e) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công thương cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

f) Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

g) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh của ngành công thương theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Công Thương tỉnh.

h) Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất – kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất – kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.

i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động công thương trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công thương trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân  huyện.

j) Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

k) Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

l) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân  huyện giao và theo quy định của pháp luật, trong đó tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực điện lực và năng lượng.

2. Về lĩnh vực xây dựng

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; các quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn huyện; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng.

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước của thuộc ngành xây dựng.

c) Giúp và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng; quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

d) Giúp Ủy ban nhân dân  huyện thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện theo sự phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

e) Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

f) Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, hoặc tổ chức lập để Ủy ban nhân dân huyện trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

g) Tổ chức lập, thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II để Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt theo phân cấp.

 h) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các quy chế kiến trúc đô thị; quy hoạch xây dựng ; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp.

i) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân  tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện.

j) Giúp Ủy ban nhân dân  huyện trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn huyện.

k) Giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn huyện.

l) Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

m) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của Phòng đối với các công chức chuyên môn, nghiệp vụ về Địa chính – Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

n) Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

o) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành xây dựng, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong ngành xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân  huyện.

p) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định ký 6 tháng, hàng năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân huyện, Sở Xây dựng tỉnh, và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

q) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân  huyện.

r) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc Ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

3. Về lĩnh vực giao thông vận tải
   

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên:
- Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển giao thông vận tải trên địa bàn huyện;
- Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn;
- Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
- Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên về phân loại đường xã theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình, và các văn bản khác về giao thông vận tải sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác do cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý.
 

d) Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

đ) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên.
 

e) Làm nhiệm vụ Thường trực Ban An toàn giao thông cấp huyện; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường thủy nội địa xảy ra trên địa bàn huyện Tịnh Biên.
  

f) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải cho cán bộ, công chức xã, thị trấn trên địa bàn.
 

g) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về giao thông vận tải và các dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật;
   

h) Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên và Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang;
 

i) Thực hiện nhiệm vụ khác về giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

4. Về lĩnh vực khoa học và công nghệ
 

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo quyết định, chị thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của địa phương.
  

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn.
  

c) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và làm Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ của huyện.
  

d) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính về lĩnh vực khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin tuyên truyền, hường dẫn văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, thống kê về khoa học và công nghệ tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
   

đ) Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.
   

e) Quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
 

f) Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định pháp luật.

g) Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức kinh tế phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

h) Báo cáo định kỳ sáu tháng một lần hoặc đột xuất về tình hình hoạt động khoa học và công nghệ với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
 

Nguồn: Điều 1 đến Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Công Thương huyện Tịnh Biên (Ban hành kèm theo Quyết định số 382/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên).

VVT(st)

 
 
 
Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Chợ biên giới Tịnh Biên (02/10/2012)
Đang tải....
 
 
Góc hình ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
 

Welcome to Web Content Management

Display content, links, and other components from your site.

 
Hình ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Huyện Tịnh Biên.
Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, TT Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (076) 3 875 234
Email: tinhbien@angiang.gov.vn
@Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Huyện Tịnh Biên" khi bạn phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này