Huyện Tịnh Biên

UBND xã Nhơn Hưng

 • Bà: Trần Lệ Thu

  Phó Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0979.677.618

  Mail: nhonhung@angiang.gov.vn

 • Bà: Trần Thị Mỹ Trang

  Công chức văn phòng thống kê

  Điện thoại: 0368.484.073

  Mail: ttmtrang@angiang.gov.vn

UBND xã Nhơn Hưng - huyện Tịnh Biên

Copyright © 2018 tinhbien.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/nhonhung.All Rights Reserved