CÔNG BỐ CÔNG KHAI PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

NỘI DUNG TRÍCH YẾU

NGÀY

TẢI VỀ

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đến nay

09/07/2020

về việc công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng cuối năm 2020

03/09/2020

Thực hiện Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của bộ Chính trị

06/07/2017

về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

28/10/2019

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 457/KH-UBND, ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

28/10/2019

Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

15/07/2020

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

31/03/2020

Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020

20/03/2020

Thực hiện Kế hoạch số 485/KH-UBND, ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

20/03/2020

Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2020 -2021

20/03/2020

Thực hiện Kế hoạch số 530/KH-UBND, ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh An Giang

03/12/2020

Báo cáo công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2019

09/09/2019

Báo cáo công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2019

09/12/2019

Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình công tác thanh tra năm 2020 và Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra huyện.

13/12/2019  • <
  • 1
  • >