Responsive image

Số văn bản

Nội dung trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Tải về

368/QĐ-UBND

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành từ năm 2009 đến ngày 31/12/2017 còn hiệu lực pháp luật

09/01/2018

UBND huyện Tịnh Biên

369/QĐ-UBND

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 đã hết hiệu lực pháp luật

09/01/2018

UBND huyện Tịnh Biên

100/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế quản lý, bảo đảm an toàn đập của hồ chứa nước và các hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên môi trường hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh An Giang

29/12/2017

UBND tỉnh An Giang

97/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

26/12/2017

UBND tỉnh An Giang

94/2017/QĐ-UBND

Quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

20/12/2017

UBND tỉnh An Giang

89/2017/QĐ-UBND

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

18/12/2017

UBND tỉnh An Giang

91/2017/QĐ-UBND

Về việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang

18/12/2017

UBND tỉnh An Giang

90/2017/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND

18/12/2017

UBND tỉnh An Giang

87/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang

12/12/2017

UBND tỉnh An Giang

88/2017/QĐ-UBND

Về việc quy định mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh An Giang

12/12/2017

UBND tỉnh An Giang

85/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

05/12/2017

UBND tỉnh An Giang

80/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang

14/11/2017

UBND tỉnh An Giang

77/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang

08/11/2017

UBND tỉnh An Giang

78/2017/QĐ-UBND

Về việc phân cấp thực hiện tiếp nhận đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang

08/11/2017

UBND tỉnh An Giang

76/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

02/11/2017

UBND tỉnh An Giang

75/2017/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

30/10/2017

UBND tỉnh An Giang

74/2017/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND

26/10/2017

UBND tỉnh An Giang

73/2017/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

26/10/2017

UBND tỉnh An Giang

70/2017/QĐ-UBND

Về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

20/10/2017

UBND tỉnh An Giang

67/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

04/10/2017

UBND tỉnh An Giang

66/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang

27/09/2017

UBND tỉnh An Giang

64/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng lên Cổng thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang

25/09/2017

UBND tỉnh An Giang

65/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh An Giang

25/09/2017

UBND tỉnh An Giang

59 /2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang

19/09/2017

UBND tỉnh An Giang

58/2017/QĐ-UBND

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang

01/09/2017

UBND tỉnh An Giang

495/QĐ-UBND

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành kể từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 đã hết hiệu lực pháp luật

16/02/2017

UBND huyện Tịnh Biên

496/QĐ-UBND

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành từ năm 2009 đến 31/12/2016 còn hiệu lực pháp luật

16/02/2017

UBND huyện Tịnh Biên

7981/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra huyện

13/12/2016

UBND huyện Tịnh Biên

05/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Tịnh Biên

30/12/2015

UBND huyện Tịnh Biên

04/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật huyện Tịnh Biên

28/12/2015

UBND huyện Tịnh Biên

02/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Tịnh Biên

11/08/2015

UBND huyện Tịnh Biên  • <
  • 1
  • >