Hoạt động UBND
  • Bài: TỊNH BIÊN VỚI SỨC SỐNG MỚI  (20/01/2019)

    Năm 2018 đánh dấu những kết quả thắng lợi trong thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tịnh Biên, cụ thể năm qua huyện đã hoàn thành tốt 2 mục tiêu lớn, đó là: được Trung ương công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và xã Tân Lợi được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng đạt nhiều kết quả phấn khởi, trong đó có 15/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, đây là những thành quả hết sức trân trọng để huyện tiếp tục bước vào thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019. Những kết quả này theo ý kiến của Ông Nguyễn Thành Huân – Chủ tịch UBND huyện tại Kỳ hợp lần thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện là ngoài sự nổ lực cố gắng của các cấp chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, còn có sự đóng góp hết sức nhiệt tình của cử tri và nhân dân trong huyện, của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên nhiều lĩnh vực đã cùng đia phương chung tay xây dựng và phát triển huyện nhà.

  • Tịnh Biên kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại xã Nhơn Hưng  (20/01/2019)

    Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện Tịnh Biên do ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, dẫn đầu Đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Nhơn Hưng.

  • Huyện Tịnh Biên triển khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan chuyên môn  (08/01/2019)

    Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND 14 xã thị trấn.