Your Website Title
Thăm viếng, chia buồn và thực hiện thủ tục đăng ký khai tử kết hợp xóa đăng ký thường trú tại gia đình công dân trên địa bàn huyện
Ngày 16/3/2018 Ủy ban nhân dân huyện ký ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về việc triển khai thí điểm việc chính quyền thăm viếng, chia buồn và thực hiện thủ tục đăng ký khai tử kết hợp xóa đăng ký thường trú tại gia đình công dân trên địa bàn huyện Tịnh Biên. Theo đó có 03 đơn vị được chọn triển khai thí điểm gồm xã Nhơn Hưng, xã Văn Giáo và xã Núi Voi

Theo kế hoạch việc chính quyền thăm viếng, chia buồn và thực hiện thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú tại gia đình công dân được thực hiện trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày công dân trên địa bàn qua đời.Công chức Tư pháp - Hộ tịch có trách nhiệm phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, trưởng ấp ở xã nắm thông tin về việc qua đời của công dân trên địa bàn; báo cáo lãnh đạo UBND cấp xã về việc đến thăm viếng, chia buồn và thực hiện thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú tại gia đình công dân. Kết quả đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú được trả ngay trong ngày qua đường bưu chính đến gia đình công dân hoặc tại trụ sở UBND cấp xã theo yêu cầu của gia đình công dân.

Việc thăm viếng, chia buồn và thực hiện thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú được thực hiện tại gia đình của công dân, thành phần gồm có đại diện UBND, Công an, tổ chức chính trị xã hội cấp xã; Trưởng ấp trên địa bàn xã; Công chức Tư pháp - Hộ tịch. Ngoài ra, lãnh đạo UBND huyện, Phòng Tư pháp, UBMTTQ và các đoàn thể huyện thực hiện thăm viếng, chia buồn 01 trường hợp là hộ nghèo, 01 trường hợp là gia đình chính sách, 01 trường hợp là hộ dân tộc, 01 trường hợp là hội viên các tổ chức đoàn thể quần chúng tại 03 đơn vị được triển khai thực hiện thí điểm.

Từ ngày 01/4/2018 đến 30/4/2019 thực hiện thí điểm việc chính quyền thăm viếng, chia buồn và thực hiện thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú tại gia đình công dân trên địa bàn 03 đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện. Tháng 5 năm 2019 thực hiện đánh giá kết quả thực hiện, UBND huyện xem xét trình Hội đồng nhân dân huyện cho ý kiến để có cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện tại các xã trên địa bàn huyện và bố trí kinh phí thực hiện thường xuyên cho các năm tiếp theo.

Với kết quả mang lại sẽ đảm bảo các sự kiện hộ tịch, nhất là việc đăng ký khai tử đảm bảo được thực hiện đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan và chính xác. Gắn kết chặt chẽ việc đăng ký, quản lý hộ tịch với việc đăng ký, quản lý cư trú ở cơ sở; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo thực hiện các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đăng ký khai tử theo đúng quy định của Luật Hộ tịch; từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức; tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được rèn luyện vững về chuyên môn, thái độ phục vụ thân thiện với nhân dân; quyết tâm xây dựng chính quyền cơ sở phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Phước Tài - PTP