Your Website Title
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Lập tham gia xây dựng chính quyền
Tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) xã Tân Lập.

Với vai trò của mình, Ủy ban MTTQVN xã đã tích cực tham gia xây dựng, tuyên truyền đến cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thể hiện tốt vai trò là nhịp cầu nối huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia xây dựng chính quyền.

Responsive image

Mặt trận xã Tân Lập luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực; đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo... tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Qua các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo UBND, bầu cử Trưởng, Phó ấp, Ủy ban MTTQVN xã Tân Lập đã thực hiện tốt nhiệm vụ hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử; giám sát bầu cử. Tiếp tục tuyên truyền nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ còn được thể hiện qua việc nắm bắt, tập hợp, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp tổ chức tiếp xúc giữa Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện và HĐND xã với cử tri…
Bên cạnh đó, Mặt trận xã Tân Lập đã thực hiện tốt công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định. Trong đó, tập trung giám sát việc triển khai thực hiện pháp lệnh quy chế dân chủ; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; Qua giám sát, Ủy ban MTTQ xã đều có nhận xét, góp ý và kiến nghị cụ thể các vấn đề cần xem xét, giải quyết, đưa hoạt động của đơn vị được giám sát đi vào nền nếp, đúng pháp luật. Cùng với hoạt động giám sát, MTTQVN xã còn tích cực phối hợp với chính quyền, duy trì tốt hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân luôn được Ủy ban MTTQVN xã quan tâm thực hiện và duy trì thường xuyên, Ban Thanh tra nhân dân được kiện toàn đã phát huy tốt vai trò của mình trong giám sát việc bầu cử Trưởng, Phó ấp, giám sát quá trình thi công các công trình phúc lợi, các công trình an sinh xã hội, các công trình thực hiện chương trình mục tiêu trên địa bàn. Trong việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và đề án xây dựng "nếp sống văn hoá văn minh đô thị", Ủy ban MTTQ xã là đơn vị thường trực chủ động việc tổ chức đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới, góp phần lớn trong việc nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Cơ quan văn hóa”.
Với ý chí quyết tâm cao và trên tinh thần "đoàn kết, dân chủ, đổi mới", trong thời gian tới MTTQVN xã Tân Lập sẽ phấn đấu hoàn thành tốt chương trình phối hợp, thể hiện rõ vai trò của MTTQ trong việc tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền thật sự là của dân, do dân, vì dân, xây dựng xã Tân Lập ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Bích Vân (Tân Lập)