Your Website Title
Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, mục tiêu là nhằm bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu “di sản văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu” góp phần cho sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang. Đưa trang phục truyền thống được phổ biến trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày của đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc. Đồng thời, khai thác nét văn hóa độc đáo trang phục truyền thống các dân tộc nhằm phát huy thế mạnh trong phát triển du lịch tỉnh nhà.

 

Responsive image

Trình diễn trang phục truyền thống đồng bào dân tộc Khmer

 

Kế hoach thực hiện được chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn 2019 – 2025, mục tiêu đến năm 2021, hoàn thành 100% việc kiểm kê và lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của 03 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang; Lập ít nhất 01 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể về nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật thêu hoa văn, trang trí hoa văn liên quan đến trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số của ; Có hoạt động vinh danh nghệ nhân nghề thủ công truyền thống liên quan đến trang phục; Tổ chức triển khai mặc trang phục truyền thống tại các trường dân tộc nội trú tỉnh, huyện và khuyến khích công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số tại các cơ quan, đơn vị các cấp mặc trang phục truyền thống trong các ngày lễ, tết, sự kiện quan trọng; Tổ chức tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Định kỳ hàng năm tổ chức Hội thi trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa của địa phương; Hỗ trợ giới thiệu và bán sản phẩm về trang phục truyền thống tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam và các khu điểm du lịch, tham quan trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2026 – 2030 sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu của giai đoạn trước.

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch là trên 9,6 tỷ đồng, trong đó Ngân sách Nhà nước gần 8,2 tỷ đồng, xã hội hóa trên 1,4 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nguồn Kế hoạch 202/KH-UBND

TTH