Your Website Title
Năm 2018, nhiều chính sách hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế
Năm 2018, Hội LHPN huyện ký kết với Ngân hàng CSXH huyện thực hiện hoạt động ủy thác lồng ghép tuyên truyền phổ biến các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH.

Trong năm, đã giải ngân vốn vay cho 3.571 hộ, tổng dư nợ trên 67 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn của huyện là 2,748 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 4.08%; giới thiệu Qũy Tín dụng Nhà Bàng cho 38 chị vay mua bán nhỏ, số tiền 152 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp Hội còn tiết kiệm tại chi, tổ hội, thông qua các mô hình như: Hùn vốn xoay vòng, tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, tiết kiệm cổ phần, hủ gạo tình thương, duy trì và nhân rộng mô hình “Giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế”, đến nay, đã giúp được 25 chị, với số tiền gần 80 triệu đồng. Hiện nay, từ các nguồn trên đã tiết kiệm được 743 triệu đồng; nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của tỉnh, với số tiền 600.000.000đ, xét cho 155 chị vay vốn phát triển kinh tế và quỹ “tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” được gần 300 triệu đồng, xét cho 91 chị vay.Trong năm, Hội đã tổ chức phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Qua kiểm tra, phần lớn các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất chăn nuôi, mua bán nhỏ, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương. Bên cạnh đó, thường xuyên củng cố các tổ tín dụng và tiết kiệm yếu kém nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ngoài ra, Hội LHPN  huyện còn phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT (chi nhánh Chi Lăng) thực hiện thỏa thuận liên ngành. Trong năm, thành lập được 02 tổ vay vốn tại xã An Cư, có 21 thành viên, phát vay số tiền 800 triệu đồng; Giới thiệu 145 hộ vay vốn  chương trình sản xuất kinh doanh, số tiền  trên 07 tỷ đồng. Từ đó, giúp phụ nữ nghèo cải thiện cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Thu Nga