Your Website Title
Hướng dẫn họp và thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã, thị trấn
Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện về việc tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; trước tình hình thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh An Giang, Thường trực HĐND huyện hướng dẫn họp và thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã, thị trấn và điều chỉnh thời gian họp tổ đại biểu từ ngày 26/7 đến 30/7/2021.

Mục đích nhằm thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị trình kỳ họp thứ 2 góp phần cùng với HĐND huyện kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết cần thảo luận và cho ý kiến gồm: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Tờ trình, nghị quyết về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2020; Tờ trình, nghị quyết về việc phê duyệt phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2020 chuyển sang năm 2021; Tờ trình, nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2021 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện; Báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm của các đơn vị: Tòa án nhân dân huyện, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện; Viện Kiểm sát nhân dân huyện. Thành phần tham dự gồm các vị đại biểu HĐND huyện trong các Tổ đại biểu; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, Trưởng, Phó các ban HĐND và trưởng các bộ phận trực thuộc có liên quan của xã, thị trấn (không quá 20 đại biểu). Thời gian họp là 01 buổi, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện chọn trong khoảng thời gian từ ngày 26/7 đến 30/7/2021 và Địa điểm họp do Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND xã, thị trấn chọn, kể cả việc thông báo mời họp và điều hành họp tổ.

TTH