Your Website Title
Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2018
UBND huyện Tịnh Biên đã ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 nhằm mục đích đẩy mạnh thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được tham gia vào các vấn đề của trẻ em và quyền được bảo vệ để không bị xâm hại trong thế giới công nghệ số.

Bên cạnh đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường và gia đình trong việc phát huy các tác động tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, lành mạnh; kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em. Ngăn chặn, phòng ngừa nguy cơ dụ dỗ, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; lôi kéo trẻ em tham gia vào các hoạt động không lành mạnh gây ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của trẻ em. Thực hiện “Mùa hè an toàn cho trẻ em”, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền cơ sở, các tổ chức, đoàn thể trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt tai nạn đuối nước.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Hinh.PNG

Chủ đề của Tháng hành động là “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”. Thời gian: từ ngày 01/6  đến ngày 30/6/2018 với các hoạt động như: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em; Quán triệt thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về trẻ em; tổ chức các hoạt động truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tại cộng đồng và lồng ghép trong các hoạt động phong trào (Thanh niên tình nguyện, Chiến dịch mùa hè tình nguyện, Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6), Ngày gia đình Việt Nam (28/6),...); Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao trên tinh thần vui chơi an toàn, lành mạnh; và các hoạt động vận động xã hội, chăm sóc trẻ em.

UBND huyện giao Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức triển khai và thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2018. Đồng thời, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em tại địa phương.

TTH