Your Website Title
Hội đồng nhân dân xã Tân Lợi triệu tập kỳ họp lần thứ 8, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội đồng nhân dân xã Tân Lợi vừa triệu tập kỳ họp thứ 8 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch HĐND xã chủ trì cuộc họp.

Tại kỳ họp, đại biểu được nghe báo cáo kết quả thực hiện thu chi ngân sách, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; báo cáo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân xã năm 2018. Theo đó, các ngành, Mặt trận, đoàn thể xã phát huy tốt vai trò vận động nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến với quần chúng nhân dân; giải quyết kịp thời các ý kiến của cử tri thông qua các buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu hội đồng nhân dân 3 cấp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không xảy ra điểm nóng.

          Đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Kỳ họp  đã thống nhất thông qua 5 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách xã năm 2019; phê chuẩn dự toán bổ sung thu, chi mục tiêu chương trình 135; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu; Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND xã.

 

Huyền Linh(Tân Lợi)