Your Website Title
Tạm dừng thẻ BHYT đối với người DTTS sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Công văn số 639/UBND-KGVX ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện chính sách ASXH tại vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025. Ngày 07/7/2021, UBND huyện Tịnh Biên đã ban hành Công văn số 4089/UBND-VX về việc tạm dừng thẻ BHYT đối với người DTTS sống ở vùng KTXH khó khăn; người sống ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn thoát khỏi danh sách đã được phê duyệt theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ.

Responsive image

Người dân đồng bào DTTS Khmer chăm sóc sức khỏe BHYT

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2021 sẽ tạm dừng thẻ BHYT đối với người DTTS sống ở vùng KTXH khó khăn; người sống ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn bị điều chỉnh khỏi danh sách đã được phê duyệt tại Quyết định số 861 ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Qua rà soát trên địa bàn huyện Tịnh Biên, có khoảng 31.000 người bị điều chỉnh khỏi danh sách đã được phê duyệt tại Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ . Đa số là người đồng bào DTTS Khmer nghèo có đời sống còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân thấp, nên việc chuyển đổi từ đối tượng được ngân sách nhà nước đóng sang đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình cần phải được tuyên truyền sâu rộng với thời gian dài để người dân nắm được chủ trương, chính sách và có sự chuẩn bị về kinh phí để tham gia BHYT, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích trong chăm sóc sức khỏe BHYT. 
Vì vậy, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. UBND huyện Tịnh Biên đã chỉ đạo Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động -TBXH, Bảo hiểm xã hội, UBND các xã Vĩnh Trung; An Hảo; Tân Lợi; An Phú; An Nông; Nhơn Hưng và thị trấn Chi Lăng, Đài Truyền thanh huyện, theo chức năng và nhiệm vụ được giao, tổ chức thông tin, tuyên tuyền chủ trương nêu trên cho nhân dân các xã bị điều chỉnh bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, được biết để chủ động tiếp tục tham gia BHYT theo hình thức tự nguyện, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích trong chăm sóc sức khỏe BHYT./.

Hykhang