Your Website Title
Phòng tư pháp huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị giao ban tháng 3 năm 2018
Ngày 15/3/2018, tại thị trấn Tịnh Biên, Phòng tư pháp huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị giao ban tháng 3 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2018. Đến dự có ông Phan Văn Liền – Trưởng Phòng tư pháp huyện, cùng lãnh đạo các ban, ngành huyện và cán bộ Tư pháp – hộ tịch 14 xã thị trấn.

Nhìn chung trong tháng qua Phòng tư pháp huyện và Tư pháp – hộ tịch 14 xã thị trấn thực hiện kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Từ đó, công tác hành chính tư pháp; quản lý nhà nước xử lý vi phạm hành chính; công tác phổ biến giáo dục pháp luật ; công tác hòa giải cơ sở; công tác tổ chức xây dựng ngành, ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện tốt, kịp thời, đúng trình tự thủ tục hiện hành cụ thể như: Công tác hòa giải thành ở cơ sở đạt 100% so với chỉ tiêu đề ra; thực hiện chứng thực gần 9.900 việc, đăng ký hộ tịch gần 1.000 trường hợp, tổng thu lệ phí trên 53 triệu đồng; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật từ cấp huyện đến cơ sở bằng nhiều hình thức trên 10 cuộc có gần 500 lượt người tham dự…..

Phát huy những kết quả đạt được, ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tháng 4 năm 2018, Phòng tư pháp huyện đề ra một số nhiệm vụ cụ thể đó là thực hiện rà soát hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật; thực hiện dự thảo các văn bản qui phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện ban hành; tiếp tục thực hiện chứng thực kịp thời, nhanh gọn cho nhân dân theo quy định; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước về hộ tịch. Đồng thời đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác trợ giúp pháp lý và kiện toàn tổ chức, cải tiến lề lối làm việc của cán bộ./.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)