Your Website Title
Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet
Ngày 19/3/2018, UBND huyện Tịnh Biên đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn huyện Tịnh Biên giai đoạn 2017 – 2025.

Responsive image

Mục tiêu là nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet, góp phần làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trên mạng Internet. Nâng cao năng lực công tác kiểm tra, phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet tại huyện. Nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động trên môi trường mạng Internet và toàn xã hội.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\1.jpg

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nội dung thực hiện bao gồm tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet đến từng địa bàn dân cư, trường học, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chú trọng tuyên truyền về các dấu hiệu vi phạm, hình thức, thủ đoạn của tội phạm này nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Xây dựng các tiểu phẩm, ký sự, phóng sự, bài viết, tập trung các tình huống trong thực tế đã xảy ra để người dân nhận biết, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet. Giới thiệu những kinh nghiệm hay trong việc tham gia công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet thông qua các phương tiện truyền thông, các hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp, kết hợp tuyên truyền gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngoài ra, phối hợp, tham gia góp ý nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; Tăng cường năng lực cho lực lượng thanh tra, kiểm tra và các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; Nâng cao năng lực kỹ thuật, nghiệp vụ để phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; Tổ chức kiểm tra, giám sát,  sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet và khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích đóng góp.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện những nội dung của Kế hoạch này, đồng thời phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội và mạng viễn thông di động; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đến UBND huyện, Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

TTH