Your Website Title
Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em số 111
Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã thiết lập Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em với đầu số 111, để tiếp nhận, xử lý thông tin bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tại An Giang, Trung tâm Công tác xã hội bảo vệ trẻ em trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, được chọn Quản lý và vận hành Trung tâm vùng Đông Nam Bộ - Đồng bằng sông Cửu Long (Trung tâm vùng) của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (Tổng đài quốc gia 111 ), để tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em và Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

Tổng đài Vùng này có nhiệm vụ quản lý và vận hành Trung tâm vùng Đông Nam Bộ - Đồng bằng sông Cửu Long của Tổng đài quốc gia với 3 line điện thoại, cung cấp dịch vụ 24 giờ trên ngày ( bao gồm Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ, Tết), tiếp nhận cuộc gọi của 19 tỉnh/thành phố khu vực Đông Nam Bộ - Đồng bằng sông Cửu Long. Phối hợp trong việc truyền thông số điện thoại và các dịch vụ của Tổng đài quốc gia đến với trẻ em và người dân trong khu vực, đặc biệt là truyền thông tại các vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc. Phối hợp trong việc quản lý, lưu trữ và sử dụng cơ sở dữ liệu của Tổng đài quốc gia theo hướng hiệu quả và đảm bảo bí mật thông tin. Phối hợp trong việc phát triển mạng lưới kết nối giữa Tổng đài quốc gia và đầu mối các Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trong khu vực.

Nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em không đủ điều kiện thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng đồng. Trong đó, đặc biệt là trẻ em bị bỏ rơi, bị mua bán, bắt cóc, bị bạo lực, bị xâm hại, nhất là xâm hại tình dục.... được can thiệp, trợ giúp kịp thời. Do đó, Tổng đài Vùng 111 trong thời gian tới cần phải được tuyên truyền nhiều hơn, giúp cho trẻ và gia đình trẻ biết về thông tin Tổng đài bảo vệ trẻ em khi cần hỗ trợ.

TTH