Your Website Title
Tịnh Biên- phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2021-2022
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học mới 2021- 2022, UBND huyện đã ban hành Công văn chỉ đạo số 5333/UBND-VX ngày 30/8/2021 về việc tăng cường thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021-2022.

Theo đó, UBND huyện Tinh Biên yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, cơ quan liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND huyện phối hợp, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể như sau: Cơ quan BHXH huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan cùng UBND các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền tính nhân văn, tính cộng đồng của chính sách BHYT; trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHYT của học sinh theo quy định; Hướng dẫn tham gia BHYT học sinh theo đúng quy định của Luật BHYT đảm bảo các trường 100% học sinh tham gia BHYT. Cung cấp đầy đủ tài liệu, biểu mẫu cho các trường tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục hồ sơ thu nộp tiền nhanh gọn, cấp phát thẻ BHYT kịp thời khi học sinh tham gia; Định kỳ tổng hợp tỷ lệ học sinh tham gia BHYT báo cáo UBND huyện để kịp thời chỉ đạo. Hướng dẫn các trường lập và gửi danh sách cấp thẻ BHYT học sinh theo hình thức giao dịch điện tử; cài đặt ứng dụng “VssID - BHXH số” cho học sinh để sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng, khi đi khám chữa bệnh BHYT.

Responsive image

Tài liệu tuyên truyền BHYT Học sinh, sinh viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Trường Tiếu học và Trung học cơ sở xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác BHYT học sinh đạt 100% học sinh tham gia BHYT trong năm học 2021- 2022. Giao chỉ tiêu cụ thể đối với các trường và lấy chỉ tiêu này là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và là tiêu chí thi đua khen thưởng. Có kế hoạch kịp thời nối hạn thẻ BHYT cho các em, tổ chức thu nộp và lập danh sách đảm bảo đầy đủ, đúng theo quy định, nộp về cho cơ quan Bảo hiểm xã hội, nhằm đảm bảo quyền lợi liên tục khi KCB, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Cài đặt ứng dụng “VssID - BHXH số” cho học sinh để sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng khi đi khám chữa bệnh BHYT.

Responsive image

Tài liệu tuyên truyền BHYT Học sinh, sinh viên

Trung tâm Y tế tăng cường, củng cố cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là Trạm y tế xã, thị trấn; Tăng cường kiểm tra trạm y tế các xã, thị trấn trong việc khám chữa bệnh BHYT. Nâng cao chất lượng KCB về BHYT, tổ chức tốt công tác KCB tại các Trạm Y tế xã, thị trấn; Sử dụng nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT hiệu quả, hợp lý đúng theo quy định. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình KCB nhằm giảm phiền hà, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, y đức trong đội ngũ y, bác sỹ trong công tác KCB; Phát huy tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, đặc biệt đối với đối tượng khám chữa bệnh BHYT học sinh. Tuyên truyền hướng dẫn người có thẻ BHYT cài đặt ứng dụng “VssID -BHXH số” để sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng khi đi khám chữa bệnh BHYT.
Bên cạnh đó, đề nghị Huyện Đoàn Tịnh Biên chủ động phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội, các đơn vị trường học liên quan, có biện pháp tuyên truyền, vận động đoàn viên, học sinh tự nguyện tham gia BHYT, vận động tương trợ trong thanh niên học sinh, như mua thẻ BHYT tặng bạn nghèo…tạo thành phong trào sôi nổi, thiết thực góp phần bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ. Tuyên truyền đoàn viên thanh niên thực hiện cài đặt ứng dụng “VssID - BHXH số” để sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng, khi đi khám chữa bệnh BHYT.
Trung tâm GDNN-GDTX; Các Trường THPT Tịnh Biên, Xuân Tô và Chi Lăng tổ chức quán triệt mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của trường học, của học sinh, sinh viên trong công tác thực hiện BHYT học sinh theo tinh thần của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT; Chủ động phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan, Ban đại diện phụ huynh học sinh tổ chức triển khai xây dựng các giải pháp tuyên truyền, vận động các em học sinh tham gia BHYT, đảm bảo duy trì 100% học sinh của trường có thẻ BHYT; Có kế hoạch thực hiện kịp thời việc nối hạn thẻ BHYT cho các em để đảm bảo quyền lợi liên tục khi đi KCB, chăm sóc sức khỏe của các em; Tổ chức thu nộp và lập danh sách đảm bảo đầy đủ, kịp thời đúng theo định, nộp về cho cơ quan Bảo hiểm xã hội; Gửi danh sách cấp thẻ BHYT học sinh theo hình thức giao dịch điện tử. Hướng dẫn học sinh cài đặt ứng dụng “VssID - BHXH số” để sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng, khi đi khám chữa bệnh BHYT. Triển khai việc sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đảm bảo hiệu quả cao đúng theo quy định.
Riêng UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Trạm y tế nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh có thẻ BHYT trên địa bàn. Phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đối với phụ huynh và học sinh về các chính sách, pháp luật BHYT, ý nghĩa của việc tham gia BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe các em học sinh; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác BHYT học sinh tại các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý, đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch giao. Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu BHYT tại địa phương, điều chỉnh theo chỉ tiêu mới, đưa chỉ tiêu bao phủ BHYT là một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Đồng thời, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho học sinh, hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT. Chủ động đề ra các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, đặc biệt là các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đang xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.
Thực hiện tốt công tác BHYT học sinh là thể hiện sự quan tâm chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ của Đảng và Nhà nước. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện theo chức năng và nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác BHYT học sinh, sinh viên. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND huyện. Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19  nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua Bảo hiêm xã hội huyện) để kịp thời giải quyết./.

Hykhang