Your Website Title
Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số
Đó là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 diễn ra từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 trong Kế hoạch 919/KH-SLĐTBXH ngày 02/5/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo Kế hoạch, Tháng hành động được tổ chức nhằm bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được tham gia vào các vấn đề về trẻ em và quyền được bảo vệ để không bị xâm hại trong thế giới công nghệ số. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường và gia đình trong việc phát huy các tác động tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, lành mạnh; kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em. Thực hiện “Mùa hè an toàn cho trẻ em”, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền cơ sở, các tổ chức, đoàn thể trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt tai nạn đuối nước.

Các hoạt động trọng tâm của Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 bao gồm tổ chức Lễ phát động nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và trẻ em trong việc phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông, đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển; Triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan tới công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đồng thời, rà soát lại việc thực thi các văn bản luật pháp, chính sách của địa phương và của trung ương liên quan tới công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tại địa phương để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung, kiến nghị các chính sách phù hợp tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội bình đẳng tiếp cận các dịch vụ xã hội; Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi và mùa hè an toàn, lành mạnh.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì hối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức hướng dẫn thực hiện và thực hiện kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” và kỳ nghỉ hè antoàn, lành mạnh cho trẻ em.

Các khẩu hiệu tuyên truyền:

- Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số.

- Công nghệ số - thông tin và tri thức lành mạnh, an toàn cho trẻ em phát triển.

- Sử dụng mạng xã hội vì cuộc sống an toàn, lành mạnh của trẻ em.

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

- Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

- Mùa hè không còn trẻ em đuối nước.

- Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em.

 

Nguồn Kế hoạch 919/KH-SLĐTBXH

TTH