Your Website Title
Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 607 /KH-UBND ngày 01/10/2019 Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức;

tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.
Đối tượng thi đua là tập thể các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân  trong phạm vi toàn tỉnh.
Theo Kế hoạch, tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể gồm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý và điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị; Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; và tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức  phải chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; Tinh thần thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; và Tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước do cơ quan đơn vị và địa phương phát động, tổ chức góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025. Năm 2019 tổ chức phát động, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua; Năm 2022 sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua để làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025; Năm 2025 tổng kết phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Quốc khánh 02/9/2025). Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hàng năm sẽ được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; tặng Bằng khen của UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ đối với khen thưởng sơ kết; tặng Bằng khen của UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ hoặc Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước đối với khen thưởng tổng kết.

TTH