Your Website Title
Phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Tịnh Biên
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa ký Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 08/6/2018, Phê duyệt phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với 1.415 công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, trực thuộc UBND huyện Tịnh Biên.

Theo đó, Quyết định gồm 3 danh sách bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: Danh sách bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng II đối với 1.198 công chức, viên chức (Giáo viên mầm non: 204 người; Giáo viên tiểu học: 535 người; Giáo viên trung học cơ sở: 459 người). Danh sách bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng III đối với 160 công chức, viên chức (Giáo viên mầm non: 20 người; Giáo viên tiểu học: 106 người; Giáo viên trung học cơ sở: 33 người; Thư viện viên: 01 người). Danh sách bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng IV đối với 57 công chức, viên chức (Giáo viên mầm non: 08 người; Giáo viên tiểu học: 21 người; Thư viện viên: 28 người).

Căn cứ phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp được phê duyệt, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên có trách nhiệm: Ban hành Quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với từng công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để theo dõi, quản lý. Chịu trách nhiệm về đối tượng, tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và các thành phần hồ sơ khác có liên quan để thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với công chức, viên chức theo quy định. Chỉ đạo thủ trưởng cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho công chức, viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm theo quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xẹm xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với Công chức, viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương nếu chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì có nghĩa vụ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp công chức, viên chức được cử đi học nâng cao trình độ mà không tham gia học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan, đơn vị sử dụng công chức, viên chức báo cáo UBND huyện Tịnh Biên xem xét bố trí lại công tác khác hoặc thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

TTH