Your Website Title
Hội nghị giao ban Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị và kỷ niệm Ngày sinh C.Mác – Lênin và Ph.Ăng Ghen
Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt giao ban Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị và sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1918); kỷ niệm 148 năm Ngày sinh Lê Nin (22/4) và 198 năm Ngày sinh Ph.Ăng Ghen. Đồng thời, tiếp tục phát động thực hiện kế hoạch số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm, góp phần chăm lo an sinh xã hội.


          Kỷ niệm Ngày sinh C.Mác – Lênin và Ăng Ghen cũng là dịp để cán bộ chủ chốt của huyện nâng cao nhận thức về Đảng; về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Một trong những bài học lớn về sự thành công của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam là bài học kiên định lập trường, vận dụng sáng tạo lý luận và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của Mác Lênin đã mở ra chân trời mới, soi đường cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được huyện quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Qua học tập, đã giúp cho cán bộ chủ chốt ở địa phương nắm vững các yêu cầu và nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến về tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, trách nhiệm với công việc được giao, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng trên địa bàn huyện đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh…

 

          Trong khuôn khổ hội nghị, đã diễn ra cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đột xuất và hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm thực hiện quy trình rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy huyện và các chức danh chủ chốt, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020 – 2025./.

 

Thanh Thiện (Đài TT Tịnh Biên)