Your Website Title
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018
Nhằm ứng phó tốt trong mùa mưa lũ năm 2018, Sở Nông nghiệp & PTNT vừa có văn bản gửi các địa phương, các đơn vị quản lý, vận hành và khai thác công trình thủy lợi tăng cường công tác đảm bảo an toàn năm 2018.

Theo đó, dựa vào tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị củng cố, kiện toàn lại tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT & TKCN) các cấp, bảo đảm có đủ năng lực điều hành phòng chống thiên tai. Tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các công trình đê điều, hồ, đập, các cống, bọng dưới đê để phát hiện xử lý kịp thời các vị trí xung yếu, sạt lở. Xác định các công trình trọng điểm, xây dựng phương án bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa, lũ năm 2018 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Việc vận hành các công trình thuỷ lợi phải tuân thủ theo đúng quy trình đã được phê duyệt, các công trình chưa có quy trình hoặc quy trình không còn phù hợp, cần báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo hoàn thành công trình trước mùa mưa lũ. Đối với các công trình chưa hoàn thành hoặc không bảo đảm tiến độ phải xây dựng phương án phòng chống thiên tai cho công trình, chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị để xử lý khi có lũ xảy ra.

Kiểm tra, rà soát nhân lực và vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống lụt bão, nhằm thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” khi có sự cố xảy ra. Duy tu, bảo dưỡng, vận hành thử các trạm bơm tiêu, bảo đảm vận hành an toàn trong mùa mưa lũ. Chủ động vận hành các trạm bơm tiêu nước khi có mưa lớn xảy ra. Đối với các hồ chứa xung yếu phải xây dựng phương án tích nước hợp lý hoặc hạn chế tích nước nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Các công trình xảy ra diễn biến bất thường, có khả năng mất an toàn, phải báo cáo ngay với sở, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo phương án xử lý kịp thời.

Các địa phương và đơn vị trực tiếp quản lý công trình thuộc thẩm quyền quản lý triển khai tổ chức trực ban thường xuyên, theo dõi diễn biến thời tiết. Khi có mưa lớn, bão phải cử cán bộ thường trực tại công trình nhằm sớm phát hiện và xử lý ngay giờ đầu khi có sự cố xảy ra. Kiểm tra đánh giá năng lực phục vụ của hệ thống công trình thuỷ lợi (trạm bơm, hồ chứa, cống, đập, đê, ….), đánh giá khả năng phục vụ cho sản xuất và phòng chống mưa lũ năm 2018 của công trình, thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị. Lập kế hoạch, kiểm tra, đánh giá lại hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2018 và có báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Nguồn Công văn 573/SNN&PTNT-CCTL

TTH