Your Website Title
Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2017
Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên đã ban hành Quyết định số 5583/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2017 như sau:

1. Thị trấn Nhà Bàng

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017;

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.

2. Thị trấn Chi Lăng

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017;

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.

3. Thị trấn Tịnh Biên

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017;

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.

4. Xã An Phú

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017;

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.

5. Xã Nhơn Hưng

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017;

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.

6. Xã An Nông

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017;

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.

7. Xã Văn Giáo

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017;

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.

8. Xã Vĩnh Trung

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017;

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.

9. Xã Núi Voi

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017;

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.

10. Xã Tân Lập

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017;

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.

11. Xã Tân Lợi

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017;

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.

12. Xã An Hảo

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017;

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.

13. Xã Thới Sơn

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017;

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.

14. Xã An Cư

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017;

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm duy trì và đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục  và xóa mù chữ của địa phương để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học.

Nguồn Quyết định số 5583/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

TTH(PVHTT)