Your Website Title
Ngành chức năng Tỉnh khai giảng lớp tập huấn xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại huyện Tịnh Biên.
Vừa qua, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang tổ chức khai giảng lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng xây dựng nông thôn mới năm 2017, cho các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Tịnh Biên và thành phố Châu Đốc.

Responsive image
 

Trong thời gian 03 ngày, các đại biểu được nghe cán bộ Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh truyền đạt các nội dung như: Tổng quan về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; phương hướng, nhiệm vụ và kế  hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn phương pháp xác định đánh giá tiêu chí xã nông thôn mới; hệ thống biểu mẫu nhập liệu báo cáo định kỳ; hướng dẫn quy định, trình tự, thủ tục hồ sơ xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.v.v.

Responsive image
 

Qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành cho cán bộ lãnh đạo; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách tổng hợp nông thôn mới, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020./.    

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)