Your Website Title
Đảng ủy thị trấn Tịnh Biên đề ra chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy năm 2020
Nhằm kịp thời điều chỉnh, uống nắn, giúp cấp ủy chi bộ nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, Đảng ủy thị trấn Tịnh Biên đã đề ra chương trình kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ và đảng viên trực thuộc Đảng ủy thị trấn.

Responsive image

Ảnh: Bí hư Đảng ủy thị trấn giám sát, kiểm tra các ngành

Theo đó, nội dung kiểm tra, giám sát trong năm 2020 là về công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và công tác cán bộ; thực hiện hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc lãnh đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; giám sát về các chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan đến cơ quan đơn vị mình quản lý; công tác cán bộ; việc lãnh đạo và thực hiện việc học tập theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; việc lãnh đạo theo Quy định số 47 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; giám sát thường xuyên về tổ chức thực hiện việc chấp hành đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nguyên tắc tập trug dân chủ, việc thực hiện quy định, quy chế của cấp trên và việc thực hiện nhiệm vụ được gia của chi bộ và đảng viên./.

Minh Trều (Đài TT Tịnh Biên)