Your Website Title
Phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn giai đoạn 2019 – 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch về phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2019 – 2020.

Mục tiêu là phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đa dạng hóa sản phẩm về mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao năng suất chất lượng, khả năng cạnh tranh, trong đó chú trọng phát triển ngành nghề với các sản phẩm là thế mạnh của tỉnh; giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục bảo tồn và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống hiện có, đồng thời tập trung phát triển sản phẩm đặc thù riêng của từng địa phương; quản lý các làng nghề được công nhận đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường; hình thành các sản phẩm tiêu biểu phục vụ phát triển du lịch trong đó gắn với bảo vệ môi trường.

Theo đó, nội dung Kế hoạch bao gồm tổ chức 04 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao tay nghề và truyền nghề, kỹ năng quản lý, kỹ năng kỹ thuật sản xuất cho lao động nông thôn, cơ sở sản xuất, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), doanh nghiệp (DN) trong các làng nghề, ngành nghề nông thôn; Hỗ trợ máy móc, thiết bị tiên tiến và tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trình diễn sản xuất cho các sản phẩm làng nghề, ngành nghề nông thôn có hiệu quả và thân thiện môi trường; Phục dựng các điểm sản xuất sản phẩm làng nghề, ngành nghề nông thôn phục vụ du lịch; Tuyên truyền các sản phẩm làng nghề, ngành nghề nông thôn; Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách mới có liên quan đến làng nghề, ngành nghề nông; Hỗ trợ tham gia 04 lượt Hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác ngành nghề nông thôn cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh; Đánh giá, phân loại các làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường; Rà soát, điều chỉnh làng nghề không còn phù hợp với quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, tổ chức thực hiện kế hoạch hỗ trợ, phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn giai đoạn 2019 - 2020. Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung tăng cường quản lý làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định.

Nguồn Kế hoạch 838/KH-UBND

TTH