Your Website Title
Huyện Tịnh Biên mở lớp cập nhật kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 khóa II năm 2019
Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện Tịnh Biên mở lớp cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 năm 2019.

Responsive image

Tham gia lớp học có ¬¬¬gần 100 học viên là cán bộ, viên chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện. Học viên được tiếp thu những nội dung mới về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng và an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh. Đồng thời, thông tin về tình hình Biển Đông ở nước ta hiện nay.

Responsive image

Qua đó, nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, viên chức trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần đấu tranh bảo vệ chính quyền và nhà nước Xã hội Chủ nghĩa./.

 

Tin: Thu Nga – Ảnh: Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)