Your Website Title
Quy định chế độ thù lao Đội công tác xã hội tình nguyện
Theo Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ thù lao đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang thì chế độ thù lao hàng tháng là:

- Đội trưởng : 0,6 lần mức lương cơ sở.

- Đội phó: 0,5 lần mức lương cơ sở.

- Đội viên: 0,4 lần mức lương cơ sở.

Kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Đội tình nguyện và thực hiện chế độ, chính sách đối với thành viên của Đội tình nguyện được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nguồn tài trợ, huy động của các tổ chức, cá nhân và nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết này./.

TTH