Your Website Title
Tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tịnh Biên năm học 2019-2020
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên năm học 2019-2020 tại Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên.

Qua tuyển dụng nhằm lựa chọn vào ngành giáo dục và đào tạo những viên chức có đầy đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành; căn cứ vào nhu cầu số người làm việc của từng vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp, đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật, đúng quy trình, thủ tục được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Theo kế hoạch nhu cầu tuyển dụng năm học 2019-2020 là 41 người, trong đó giáo viên 34 người và nhân viên 07 người
Người có đủ điều kiện được đăng ký xét tuyển viên chức không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo là người phải có đủ phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định. Những người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế hành vi năng lực dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng sẽ không được đăng ký dự tuyển.
Hình thức xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng. Vòng 1 sẽ kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm và các hồ sơ khác có liên quan, nếu hồ sơ phù hợp và đủ điều kiện thì sẽ được tham dự xét tuyển vòng 2. Vòng 2 sẽ kiểm tra sát hạch về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc làm thông qua phỏng vấn hoặc thực hành.
Thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển vào tất cả các vị trí có nhu cầu tuyển dụng nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo, với mức phí tuyển dụng là 400.000 đồng/hồ sơ. Dự kiến công bố kết quả tuyển dụng viên chức chậm nhất vào ngày 25/10/2019.

TTH

Tải về