UBND huyện Tịnh Biên thông qua dự kiến kế hoạch thành lập các phường để thực hiện lộ trình nâng huyện lên thị xã
UBND huyện Tịnh Biên vừa thông qua dự kiến kế hoạch thành lập các phường để thực hiện lộ trình nâng huyện lên thị xã đến năm 2019 theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh Ủy và UBND tỉnh. Ông Nguyễn Thành Quân – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Để đảm bảo nâng huyện lên thị xã theo lộ trình, huyện Tịnh Biên dự kiến chọn các xã, thị trấn theo các tuyến lộ chính có ưu thế phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn huyện như: Tuyến Quốc lộ 91, Quốc lộ N1 và tuyến đường tỉnh 948. Huyện sẽ căn cứ theo tiêu chuẩn của các tiêu chí phân loại đô thị và phương pháp tính điểm, các tiêu chuẩn về phát triển cơ sở hạ tầng áp dụng đối với khu vực dự kiến thành lập phường và phương pháp thu thập, tính toán số liệu để cập nhật, rà soát, làm cơ sở đánh giá thực trạng mức độ đạt và chưa đạt đối với các tiêu chí và các chỉ tiêu phân loại đô thị ở các xã, thị trấn dự kiến thành lập phường. Trên cơ sở mức độ đạt và chưa đạt từ các tiêu chí và chỉ tiêu, huyện sẽ từng bước tập trung xây dựng các xã, thị trấn đủ điều kiện lên phường theo lộ trình.

Ông Nguyễn Thành Quân – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các xã, thị trấn được dự kiến thành lập phường phải nỗ lực và quyết tâm cao để hoàn thành các tiêu chí và chỉ tiêu theo lộ trình; phải chú trọng việc quy hoạch và quản lý quy hoạch; thực hiện từng bước đô thị hóa, nhất là trung tâm các đô thị phải thực hiện được việc lát vĩa hè, cây xanh bóng mát tạo vẻ mỹ quan. Ngoài nguồn vốn ngân sách đầu tư  và các nguồn hỗ trợ khác, mỗi xã, thị trấn phải tích cực vận động xã hội hóa mới đủ nguồn lực.

Trước mắt, huyện  chọn thị trấn Tịnh Biên thực hiện hoàn tất lộ trình vào cuối năm 2017; thị trấn Nhà Bàng, thị trấn Chi Lăng và các xã: An Phú, Thới Sơn, Văn Giáo, Vĩnh Trung sẽ thực hiện lộ trình đến năm 2018. Còn lại xã An Nông và Nhơn Hưng sẽ thực hiện xây dựng nâng lên phường vào năm 2020.

Hoàng Lê  (Đài TT Tịnh Biên)