Your Website Title
Phát động Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”
Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên đã ban hành kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” từ nay đến năm 2020, nhằm đẩy nhanh tiến độ và đạt hiệu quả về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020.

Mục đích của phong trào thi đua nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, Chương trình giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện. Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả trong toàn huyện phấn đấu đến năm 2020: Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong huyện bình quân từ 2%/năm, trong năm 2018 là 5% (riêng các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 20% phấn đấu giảm từ 5%/năm), hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3%- 4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo trong huyện tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015.

Theo Kế hoạch nội dung thi đua gồm 6 phong trào:

Phong trào thi đua “Hộ gia đình vượt khó vươn lên thoát nghèo”; đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; nhằm tôn vinh các cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tích cực, chủ động có các sáng kiến, cách làm hay vươn lên thoát nghèo và giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khác phát triển kinh tế và cùng nhau vươn lên thoát nghèo.

Phong trào thi đua "Phát huy vai trò cộng đồng, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu"; đối tượng là cộng đồng, đoàn thể cơ sở, ấp, tổ nhân dân tự quản; nhằm tôn vinh các cộng đồng trên địa bàn ấp, tổ nhân dân tự quản đã có những hỗ trợ cho các hội viên, hộ gia đình trong địa bàn cùng phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và cùng nhau vươn lên thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Phong trào thi đua “Tập trung hỗ trợ địa bàn nghèo, tăng cường giảm hộ nghèo và tăng hộ khá, giàu”; đối tượng là UBND cấp xã; nhằm tôn vinh các cấp địa phương có các chính sách giảm nghèo đặc thù theo thẩm quyền, bố trí, lồng ghép và huy động đa dạng các nguồn lực cho địa bàn nghèo nhằm giảm nhanh hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu và làm tốt công tác từ thiện xã hội.

Phong trào thi đua “Đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo và công tác giảm nghèo”; đối tượng là tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, ban ngành cấp xã, cấp huyện; nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc chung tay vì người nghèo và công tác giảm nghèo hoặc công tác từ thiện xã hội.

Phong trào thi đua “Cán bộ làm công tác giảm nghèo tận tụy - gương mẫu - trách nhiệm”; đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giảm nghèo cấp huyện, xã; nhằm tôn vinh sự đóng góp xuất sắc của các cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp.

Phong trào thi đua “Công tác từ thiện xã hội - Đồng hành cùng người nghèo, hướng tới một thế giới không để ai bị bỏ lại phía sau”; đối tượng là các tổ chức, cá nhân có liên quan trong và ngoài huyện; nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có những đóng góp về trí tuệ, công sức, vật chất để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, vì người nghèo, công tác từ thiện xã hội.

Về số lượng khen thưởng cụ thể hàng năm (năm 2018 và năm 2019): 3 tập thể và 6 cá nhân cho mỗi phong trào; Khen thưởng tổng kết cuối giai đoạn (năm 2020): 8 tập thể và 15 cá nhân cho mỗi phong trào. Đối với khen cấp tỉnh và Nhà nước: Thực hiện theo Kế hoạch số 597/KH-UBND, ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND cấp xã, các Cụm, Khối thi đua thuộc huyện theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” từ nay đến năm 2020 và hàng năm; tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam để triển khai thực hiện Phong trào thi đua đạt hiệu quả cao; vận động các nhóm đối tượng tham gia đăng ký thi đua.

 

TTH