Your Website Title
Thông báo Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Căn cứ Thông báo số 580/TB-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh An Giang về Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Để bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc đối với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, UBND huyện Tịnh Biên yêu cầu các phòng, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung:

Trong hai ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tất cả các công sở, các nơi công cộng trên địa bàn huyện treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí (bắt đầu từ 6 giờ 30 phút, ngày 26/9/2018 đến hết ngày 27/9/2018). Việc treo cờ rủ được thực hiện theo Điều 10 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể: Cờ có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

UBND huyện Tịnh Biên thông báo đến các đơn vị biết thực hiện./.