Your Website Title
Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sẽ được đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm
Ngày 11/5/2018, UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định số 1040/QĐ-UBND phê duyệt phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Mục đích đánh giá thực trạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT và xây dựng chính quyền điện tử. Đồng thời, giúp các cơ quan biết được mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan mình so với các cơ quan khác, từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT của cơ quan mình. Việc đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước phải bảo đảm tính khách quan, phản ảnh được thực trạng ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước tại thời điểm đánh giá; đồng thời cho phép cơ quan nhà nước có thể tự kiểm tra, đối chiếu với kết quả đánh giá của UBND tỉnh thông qua việc công khai phương pháp, cách tính điểm đối với các nội dung đánh giá.

Theo Quyết định, việc đánh giá theo nội dung Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã bao gồm đánh giá điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử và Đánh giá kết quả Chính quyền điện tử. Cụ thể:

(1) Đánh giá điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử, bao gồm 03 nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí đánh giá cơ sở hạ tầng thông tin; Nhóm tiêu chí đánh giá nhân lực CNTT; Nhóm tiêu chí đánh giá môi trường chính sách về ứng dụng CNTT.

(2) Đánh giá kết quả Chính quyền điện tử, bao gồm 04 nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ hiện diện (tính minh bạch); Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ tương tác; Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ giao dịch; Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi.

Việc xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã được thực hiện căn cứ vào điểm số đánh giá của từng xã, huyện và xếp hạng theo 04 mức độ: Mức I (Tốt), Mức II (Khá), Mức III (Trung bình) và Mức IV (Kém). Các địa phương đạt điểm dưới Mức IV thì không xếp hạng. Cụ thể:

- Cấp huyện:

TT

Kết quả

Mức I

Mức II

Mức III

Mức IV

Điều kiện sẵn sàng

1

Điểm số tối thiểu

450

400

375

350

2

Hạ tầng

90%x300

80%x300

75%x300

70%x300

3

Nhân lực

90%x120

80%x120

75%x120

70%x120

4

Môi trường

90%x80

80%x80

75%x80

70%x80

Mức độ đạt được

1

Điểm số tối thiểu

900

842,5

770

705

2

Chuyển đổi

90%x50

50%x50

0%x50

0%x50

3

Giao dịch

90%x200

80%x200

75%x200

70%x200

4

Tương tác

90%x350

85%x350

80%x350

70%x350

5

Hiện diện

90%x400

90%x400

85%x400

80%x400

 


 

- Cấp xã:

TT

Kết quả

Mức I

Mức II

Mức III

Mức IV

Điều kiện sẵn sàng

1

Điểm số tối thiểu

450/500

400/500

375/500

350/500

2

Hạ tầng

90%x300

80%x300

75%x300

70%x300

3

Nhân lực

90%x120

80%x120

75%x120

70%x120

4

Môi trường

90%x80

80%x80

75%x80

70%x80

Mức độ đạt được

1

Điểm số tối thiểu

540/600

501/600

435/600

385/600

2

Chuyển đổi

90%x50

50%x50

0%x50

0%x50

3

Giao dịch

90%x100

80%x100

75%x100

70%x100

4

Tương tác

90%x180

85%x180

80%x180

70%x180

5

Hiện diện

90%x270

90%x270

85%x270

80%x270

 

 

Các cơ quan nhà nước gửi báo cáo theo mẫu về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 01 tháng 12 của năm đánh giá để  tiến hành thẩm tra, xác minh số liệu báo cáo, trình UBND tỉnh phê duyệt.

TTH