Your Website Title
UBND huyện Tịnh Biên tập huấn công tác thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
Thực hiện Công văn số 1110/UBND-NC ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018.

Responsive image

Ngày 22/11/2018, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cho các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Phòng, ban ngành, đơn vị sự nghiệp cấp huyện, các Trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mẫu giáo, Mầm non trên địa bàn huyện, UBND 14 xã, thị trấn.  

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe Thanh tra huyện triển khai Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; đồng thời, Thanh tra huyện triển khai thêm những vấn đề trọng tâm, cũng như một số nội dung của Kết luận kiểm tra số 09/KL-TTT ngày 31/7/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 tại UBND huyện Tịnh Biên.

Hội nghị tập huấn lần này đã cung cấp thêm những kiến thức cơ bản cho công chức, viên chức làm công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập nắm vững nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu cho Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm để thực hiện tốt việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập./.

Nguồn: Thanh tra huyện Tịnh Biên