Your Website Title
Quy định chế độ thù lao đối với người không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo...
Quy định chế độ thù lao đối với người không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù, có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 Quy định chế độ thù lao đối với người không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù, có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

Theo đó Nghị quyết Quy định chế độ thù lao đối với người không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù, có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể:
- Chủ tịch hưởng thù lao hàng tháng bằng 1,50 lần so với mức lương cơ sở.
- Phó Chủ tịch hưởng thù lao hàng tháng bằng 1,00 lần so với mức lương cơ sở.
- Kinh phí thực hiện chế độ thù lao được ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
Qua đó Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 04/12/2020 và có hiệu lực từ ngày 14/12/2020./.

TTH