Your Website Title
Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2018
Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện Tịnh Biên đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

- Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp.

- Tiếp tục thực hiện Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam năm 2018.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2943/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn huyện Tịnh Biên; Kế hoạch số 62/KH-UBND, ngày 04/5/2016 của UBND huyện Tịnh Biên về thực hiện Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động nhân dân hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), tháng hành động về PCBLGĐ (tháng 6), ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

- Triển khai Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình giáo dục đời sống gia đình năm 2020.

- Tham gia Hội thi văn nghệ  ”Gia đình hạnh phúc” tỉnh An Giang, lần V/2018, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

- Tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Luật Phòng chống Bạo lực gia đình.

- Tham gia các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình do tỉnh tổ chức cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở.

- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác gia đình.

- Công tác phối hợp:

+ Phối hợp Ban Chỉ đạo công tác gia đình, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tổ chức biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11). Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình lồng ghép với hoạt động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

+ Phối hợp Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội về hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018.

+ Phối hợp Đài Truyền thanh huyện xây dựng chuyên mục tuyên truyền về lĩnh vực gia đình.

Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai nội dung của Kế hoạch. Đối với các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các nội dung công tác gia đình trên địa bàn.

Nguồn Kế hoạch 176/KH-UBND

TTH(PVHTT)