Your Website Title
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Theo chỉ đạo, công chức phụ trách công tác Địa chính, Xây dựng (kể cả phòng chuyên môn huyện và cấp xã) không được nhận hồ sơ hoặc nhận ủy quyền làm hồ sơ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Cán bộ địa chính cấp xã không được nhận ủy quyền làm hồ sơ đất đai thay cho người sử dụng đất; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện không tiếp nhận đối với các dạng hồ sơ do cán bộ địa chính cấp xã nhận ủy quyền.

Thủ trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Tịnh Biên và các ngành có liên quan, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND huyện. Nếu công chức, viên chức, nhân viên phụ trách địa chính, xây dựng ngành chuyên môn, các xã, thị trấn nhận hồ sơ hoặc nhận ủy quyền làm hồ sơ đất đai, xây dựng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và công chức, viên chức, nhân viên Bộ phận TN&TKQ huyện tiếp nhận hồ sơ do công chức phụ trách địa chính, xây dựng của ngành và các xã, thị trấn nộp thì Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. Đồng thời, có trách nhiệm yêu cầu công chức, viên chức, nhân viên báo cáo giải trình, tùy theo tính chất, mức độ tổ chức kiểm điểm, phê bình, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp thực hiện chưa nghiêm chỉ đạo của UBND huyện.

UBND huyện giao Trưởng Bộ phận TN&TKQ huyện, Tổ kiểm tra công vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và báo cáo định kỳ đến Chủ tịch UBND huyện.

TTH