Your Website Title
Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Trung tổ chức kỳ họp thứ 07 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày 03/8/2018, HĐND xã Vĩnh Trung khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 07. Để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Trung, bà Néang Sêm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến chất lượng đối với từng nội dung trình tại kỳ họp, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Theo báo cáo của UBND xã trình tại kỳ họp cho thấy: 06 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục có những bước phát triển tốt và ổn định. Lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và dịch vụ trên địa bàn phát triển tương đối ổn định; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt; thực hiện hiệu quả công tác điều hành thu, chi ngân sách, kịp thời cấp phát các khoản chi đảm bảo an sinh xã hội, kinh phí hỗ trợ các đối tượng chính sách theo quy định. Địa phương đã đào tạo nghề trồng đậu đỏ cho 31 học viên; giới thiệu và giải quyết việc làm cho 680 lao động, đạt 85% kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác điều hành quản lý nhà nước và cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực.

Tại kỳ họp lần này, HĐND xã Vĩnh Trung cũng xem xét báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND và 02 Ban HĐND xã. Thông báo của UBMTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền trong 06 tháng đầu năm 2018, báo cáo kết quả thẩm tra công tác hòa giải 06 tháng đầu năm 2018. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng cuối năm 2018. Các báo cáo chuyên đề về vệ sinh môi trường, tình hình quản lý đất công, thuận lợi, khó khăn và kiến nghị, báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri. Đồng thời, xem xét quyết định một số vấn đề khác có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thông qua 07 nghị quyết tại kỳ họp./.

 

Bích Hồng (Vĩnh Trung)