Your Website Title
Tăng cường thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và hạn chế tái nghèo giai đoạn 2019-2020
Trong những năm qua, kết quả giảm nghèo của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ nghèo từ đầu giai đoạn là 17,79% (5.385 hộ) năm 2016 xuống còn 5,91% (1.806 hộ) vào cuối năm 2018 (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 34,24% (2.707 hộ) năm 2016 xuống còn 14,3% (1.143 hộ) cuối năm 2018 so với hộ dân tộc thiểu số Khmer). Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn chưa mang tính bền vững cao.

Để thực hiện tốt Nghị quyết của Huyện ủy đề ra từ nay đến năm 2020, tỷ lệ giảm nghèo toàn huyện giảm còn khoảng 4%, đồng thời công tác giảm nghèo phải mang tính bền vững cao và hạn chế tái nghèo, Ủy ban nhân dân huyện vừa có văn bản đề nghị UBND các xã, thị trấn, các ngành thành viên Ban Điều hành CTMTQG giảm nghèo cấp huyện thực hiện:

UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ Chương trình 135; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; Dự án truyền thông, thông tin; các chính sách giảm nghèo thường xuyên, như hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sạch, vệ sinh, thông tin, hỗ trợ tín dụng, pháp lý; các chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và đột xuất được ban hành để hỗ trợ tích cực cho các gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn,… sớm ổn định cuộc sống, hạn chế rơi vào tình trạng nghèo hoặc tái nghèo. Tranh thủ thông qua sự vận động của Mặt trận, các đoàn thể, các doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhằm tăng thêm nguồn lực để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội cùng quan tâm hướng tới người nghèo.

 Đề nghị Đảng ủy, UBND xã, thị trấn tập trung chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các khóm/ấp xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể phụ trách từng hộ nghèo, hộ cận nghèo để tư vấn, giúp đỡ về mọi mặt, đến từng hộ để khảo sát, tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh, động viên, thuyết phục họ nỗ lực phấn đấu vươn lên. Tùy vào điều kiện của từng xã, thị trấn có thể thực hiện “Thí điểm” các mô hình “một số hộ khá giả giúp 01 hộ thoát nghèo”, hay “mỗi đoàn thể giúp một số hộ thoát nghèo” để hướng dẫn, hỗ trợ, tạo việc làm cho người nghèo; nếu làm tốt sẽ tiến hành nhân rộng trên địa bàn.

Tăng cường tuyên truyền, vận động, nhân rộng các mô hình, tấm gương thoát nghèo để các hộ nghèo phấn đấu và thấy được việc thoát nghèo là đáng tự hào. Cần tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt thông tin đối với các hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo cuối năm 2018 để có những trợ giúp cụ thể, sát thực qua đó giảm thiểu tái nghèo và không để tái nghèo, cận nghèo.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo; phân công, bố trí cán bộ phụ trách ổn định lâu dài, phải nhiệt tình, tận tụy; hạn chế thay đổi cán bộ (nếu chưa thật sự cần thiết) để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là công tác giảm nghèo được chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Tổ chức đánh giá, phân loại đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định nhu cầu, từ đó có giải pháp hỗ trợ tạo sinh kế, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân (nhất là người nghèo) để không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo, có nhận thức đúng đắn và siêng năng làm việc (đây là giải pháp căn cơ để thoát nghèo bền vững) để có thu nhập nhằm ổn định cuộc sống, giúp giảm nghèo bền vững, thực chất hơn, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các địa bàn, nhóm dân cư.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho người nghèo, thông qua các khóa đào tạo nghề ngắn hạn để họ tự tạo việc làm, hoặc tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ; đi lao động xuất khẩu, góp phần giảm nghèo bền vững; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện; tổng hợp các đề xuất của các cơ quan, ban ngành và xã, thị trấn về nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo trình UBND huyện xem xét, quyết định.

Các ngành thành viên Ban Điều hành CTMTQG giảm nghèo cấp huyện  theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời các chính sách do cơ quan quản lý như chính sách về giáo dục; y tế; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; thông tin; tín dụng ưu đãi; thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững; vận động xã hội hóa nguồn lực,… nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo từ nay đến năm 2020.

Nguồn Công văn 4933/UBND-VX

TTH