Your Website Title
Sư đoàn 330 tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày 28/7, Đảng ủy Sư đoàn 330 (Quân khu 9) tiến hành Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Đại tá Lê Văn Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Sư đoàn chủ trì hội nghị.

Responsive image

Hội nghị được nghe toàn văn Bài phát biểu khai mạc, bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về: Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng khóa XIII; cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Responsive image

Sau hội nghị, Đại tá Lê Văn Việt - Phó Chính ủy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Sư đoàn tiếp tục nghiên cứu và tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng theo đúng quy định; Chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, Đảng ủy Sư đoàn giao cho các Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức thông báo phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị mình, do đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp chủ trì và thông báo, hạn chế tập trung đông người, bảo đảm tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 theo quy định./. 
Thành Nhân – Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)