Tịnh Biên khai giảng lớp kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4
Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Tịnh Biên vừa khai giảng lớp dồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh năm 2017 cho đối tượng 4 là cán bộ, công chức và trưởng, phó khóm, ấp, các đoàn thể 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được học tập 7 chuyên đề về: đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; các chính sách về an ninh chính trị, phát triển KT-VH-XH gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh cùng với hoạt động đối ngoại trong tình hình mới và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chính sách dân tộc, tôn giáo; chiến lược phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đỗ của các thế lực thù địch; chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý chủ quyền biển, đảo và các nội dung cơ bản của Luật: quốc phòng an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viên…

Thông qua lớp học, giúp cho cán bộ, đảng viên cơ sở nắm vững quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh, kinh tế đối ngoại; quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Làm cơ sở để thực hiện chức năng tốt, nhiệm vụ được giao./.

Thanh Thiện (Đài TT Tịnh Biên)