Your Website Title
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027
Mục đích nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, thực hành của phụ nữ, phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước.

Chỉ tiêu là hàng năm có 100% hội viên, 30% phụ nữ, ông bố - bà mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; kiến thức làm cha mẹ; khả năng, vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống mua bán người. Phấn đấu đến năm 2027 có 60% hội viên, phụ nữ, ông bố, bà mẹ có chuyển đổi hành vi. Năm 2022 có 80% và đến năm 2027 có 95% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội.

Hàng năm, mỗi cơ sở xã, phường, thị trấn tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ ít nhất 01 phụ nữ còn thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm có chuyển biến tích cực về hành vi; Có ít nhất 12.000 phụ nữ được tiếp cận, cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực giới, cách thức lên tiếng trước các hành vi bạo lực và sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực. Hàng năm, không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em mà Hội không lên tiếng kịp thời. Mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên; tổ chức duy trì tốt hoạt động các mô hình và nhân rộng các mô hình điển hình trong cộng đồng.

Nội dung thực hiện: Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức và giáo dục pháp luật là các vấn đề xuyên suốt trong các nội dung thực hiện đề án, chú trọng thực hiện các nội dung liên quan đến vấn đề bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới và mất cân bằng giới tính khi sinh; An toàn vệ sinh thực phẩm; Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.

Thời gian thực hiện từ năm 2017 đến hết năm 2027. Giai đoạn 1 (2017 – 2021): Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng truyền thông, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về các nội dung thuộc phạm vi đề án; xây dựng mô hình điển hình; nghiên cứu, đề xuất chính sách giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; tăng cường phối hợp với ngành chức năng. Giai đoạn 2 (2022 – 2027): Tập trung hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi hành vi thông qua các mô hình, điển hình đã được xây dựng; phát huy tính chủ động của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan; nghiên cứu, đề xuất chính sách.

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và kinh phí thực hiện. Trong đó, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện những nội dung công việc cụ thể để thực hiện tốt Kế hoạch; chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện cho từng giai đoạn; hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra tiến độ thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh; tổ chức sơ, tổng kết đề ra các giải pháp cụ thể tăng cường hiệu quả hoạt động của Kế hoạch đề ra.

Nguồn Quyết định số 2906 /QĐ-UBND

TTH