Your Website Title
Phòng Tư pháp: Tham gia ý kiến đối với dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015
Sáng ngày 22/11/2019, Phòng Tư pháp huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 cho đội ngũ công chức làm công tác tư pháp - hộ tịch trên địa bàn huyện.

Responsive image

Thực hiện Công số 1322/STP-HCTP ngày 21/11/2019 của Sở Tư pháp về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015. Tại hội nghị đã có nhiều xã, thị trấn tham gia ý kiến cụ thể như sau: Tại khoàn 3 Điều 2: “…Điều 15 Luật hộ tịch thì không cần có văn bản ủy quyền của cha, mẹ của trẻ nhưng phải cam đoan thống nhất với cha, mẹ của trẻ về các nội dung đăng ký khai sinh; tại khoản 3 điều 3: Đề nghị giữ nguyên như quy định TT 15/2015/TT-BTP. “….Người tiếp nhận có thể chụp hoặc ghi lại thông tin giấy tờ xuất trình để lưu trong hồ sơ”, Khoản 2 điều 19: Bổ sung phương án 3 “Trường hợp cha nuôi, mẹ nuôi có yêu cầu thay đổi phần khai từ cha, mẹ đẻ sang cha, mẹ nuôi trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi cư trú của con nuôi thực hiện thay đổi thông tin về cha, mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh. Thủ tục thay đổi hộ tịch được thực hiện theo quy định tại Điều 28 Luật hộ tịch hoặc trường hợp giữa cha đẻ, mẹ đẻ và cha nuôi, mẹ nuôi có sự thỏa thuận nhất trí thay đổi phần khai từ cha, mẹ đẻ sang cha, mẹ nuôi trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi, thì theo yêu cầu của cha, mẹ nuôi, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi cư trú của con nuôi thực hiện thủ tục thay đổi hộ tịch theo quy định; ghi nội dung thay đổi vào sổ đăng ký khai sinh, thu hồi bản chính Giấy khai sinh cấp trước đây và cấp bản chính Giấy khai sinh mới phù hợp với nội dung đã được thay đổi.”

Responsive image

Ngoài ra, còn nhiều ý kiến khác như: Khoản 3 điều 19: thống nhất theo phương án 2 của dự thảo; Khoản 1 điều 27: giữ nguyên quy định theo Thông tư 15/2015/TT-BTP, bản sao do UBND cấp xã tự in trên nền giấy A4; đề nghị bổ dung hướng dẫn về trình tự, thủ tục giám sát việc giám hộ theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015 và quy định mẫu biểu, sổ của loại việc này; đề nghị bổ sung 1 điều nói về hướng dẫn cách thức, trình tự thực hiện việc cấp giấy tờ điện tử./.

Phước Tài - PTP Tịnh Biên