Your Website Title
Tịnh biên nổ lực hoàn thành chỉ tiêu thu thuế năm 2019
Ngay từ đầu năm 2019, ngành thuế Tịnh Biên đã chủ động tiến hành thực hiện các giải pháp đồng bộ, xác định đối tượng, địa bàn, lĩnh vực ngành nghề để tổ chức thực hiện công tác thu thuế năm 2019.

Tuy có nhiều khó khăn về cơ chế chính sách thay đổi, nhất là từ tháng 6/2019 chủ trương sát nhập Chi cục thuế huyện Tịnh Biên và Chi cục thuế huyện Tri Tôn thành Chi cục thuế khu vực Tịnh Biên – Tri Tôn, về nhân sự cũng có sự thay đổi nhất là ở địa bàn huyện Tịnh Biên, số cán bộ lãnh đạo Chi cục thuế huyện Tịnh Biên đã nghỉ hưu hoặc đã chuyển công tác; trước tình hình đó, ngành thuế Tịnh Biên luôn quyết tâm bám sát nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các đối tượng chịu thuế, duy trì thông tin chính sách thuế định kỳ hằng tuần trên Đài truyền thanh huyện, mặt khác tích cực rà soát, làm việc và kiên quyết xử lý nợ đọng thuế.
Từ đó kết quả thu thuế trên địa bàn huyện đến ngày 30/9/2019 được 78 tỷ 347 triệu đồng đạt tỷ lệ 98,8% chỉ tiêu thu của cả năm 2019, trong đó có nhiều khoản thu đã vượt chỉ tiêu cả năm như tiền sử dụng đất 10 tỷ 819 triệu đồng, đạt tỷ lệ 270,5% chỉ tiêu; thuế thu nhập cá nhân 33 tỷ 128 triệu đồng, đạt tỷ lệ 141,33% chỉ tiêu; phí, lệ phí 4 tỷ 934 triệu đồng, đạt tỷ lệ 132,65% chỉ tiêu; lệ phí trước bạ 3 tỷ 937 triệu đồng. Điều phấn khởi nhất là có nhiều địa phương đã có số thu từ kinh tế địa bàn vượt, đạt chỉ tiêu cả năm như xã An Hảo đạt trên 741,91%; xã An Cư  đạt trên 239%; Thới Sơn đạt trên 185%; Nhơn Hưng đạt trên 162,38% và các xã Tân Lập, Vĩnh Trung, thị trấn Nhà Bàng, Văn Giáo, thị trấn Chi Lăng, Núi Voi, Tân Lợi, thị trấn Tịnh Biên, xã An Phú đều vượt chỉ tiêu cả năm, duy nhất chỉ có  xã An Nông mới đạt tỷ lệ 88,91%. Bên cạnh đó, với 226 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đã đóng góp tích cực vào nguồn thu từ kinh tế địa bàn của huyện, nổi bật có 03 doanh nghiệp đã nộp thuế trên 11 tỷ đồng.
Với kết quả đó, chắc chắn huyện Tịnh Biên sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu thu thuế cả năm vào trung tuần tháng 10/2019, đây là kết quả những nổ lực cố gắng của ngành thuế và sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, thể hiện sự quyết tâm trong thực hiện chỉ tiêu thu thuế năm 2019./.

Vương Long Hùng