Your Website Title
Tịnh Biên triển khai quy định pháp luật chủ đề “ Quy định của pháp luật hiện hành về hụi, họ, biêu, phường”.
Sáng ngày 09/5/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị trực tuyến thông tin pháp luật định kỳ tháng 5 chủ đề “Quy định của pháp luật hiện hành về hụi, họ, biêu, phường”, cho lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và 14 xã, thị trấn.

          Tại đây, các Đại biểu được nghe ông Phan Văn Liền – Trưởng Phòng Tư pháp huyện báo cáo một số vấn đề chung về họ, hụi, biêu, phường tại Điều 417  của Bộ Luật Dân sự 2015 và Nghị định 144 quy định những nội dung cụ thể như: Chủ thể, đặc điểm pháp lý, phân loại, nội dung thỏa thuận về hệ hụi, họ, biêu, phường; những rủi ro pháp lý đối với cá nhân tham gia hụi, họ; trách nhiệm của hụi viên và đảng viên chơi hụi vẫn bị xử lý kỷ luật theo điều 31 Quy định số 102 của Ban Chấp hành Trung ương về xử ký kỷ luật đảng viên vi phạm quy định…

          Theo đó, họ, hụi, biêu, phường (gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán, trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên. Trong đó, nghiêm cấm việc tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi.

          Mục tiêu của hội nghị nhằm kịp thời quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước  đến toàn thể cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ. Đồng thời, tăng cường pháp chế cơ sở, thực hiện phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”./.

 

Thanh Thiện (Đài TT Tịnh Biên)