Your Website Title
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối với chức việc các tôn giáo
Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Tịnh Biên vừa tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức việc các tôn giáo năm 2019.

Tham dự lớp học, có 50 vị chức việc trong các tôn giáo trên địa bàn huyện. Trong thời gian 02 ngày, học viên được trang bị những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; những nội dung cơ bản của luật Quốc phòng, An ninh quốc gia; nghĩa vụ quân sự; giáo dục quốc phòng và an ninh; biên giới quốc gia; biển Việt Nam... 
Qua đó, nhằm bồi dưỡng kiến thức và giúp các chức việc nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./. 

Thu Nga