Your Website Title
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 

UBND HUYỆN TỊNH BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 885/TB-TCKH

Tịnh Biên, ngày 11 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

________________

                       

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tịnh Biên thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá khu đất tiếp giáp khu dân cư và chợ Tịnh Biên như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tịnh Biên, địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

2. Tên tài sản đấu giá: Khu đất tiếp giáp khu dân cư và chợ Tịnh Biên có diện tích: 548,8m2.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.529.881.600 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm hai mươi chín triệu tám trăm tám mươi mốt nghìn sáu trăm đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật. Có đầy đủ bản sao chứng thực: Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập có ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của pháp luật; Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên. Ngoài ra, các tổ chức đấu giá có thể nộp thêm các hồ sơ khác có liên quan để chứng minh năng lực, kinh nghiệm và uy tín.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

5. Thời gian, địa điểm và hình thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong thời hạn 10 (mười) ngày, tính từ ngày đăng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tịnh Biên, địa chỉ Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tịnh Biên (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn. Hồ sơ của tổ chức bán đấu giá phải được niêm phong trước khi bàn giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tịnh Biên.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tịnh Biên thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

 

* Nơi nhận:

- UBND huyện (báo cáo);

- Đài PT-TH An Giang;

- Lãnh đạo phòng;

- Cổng thông tin điện tử huyện Tịnh Biên;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Trương Chính Tâm

 

Tải về