Your Website Title
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang tổ chức tập huấn kiểm kê di sản Văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số năm 2019
Sáng ngày 7/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang tổ chức tập huấn kiểm kê di sản Văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số năm 2019 cho cán bộ văn hóa 14 xã, thị trấn và trưởng, phó 61 khóm, ấp trên địa bàn huyện Tịnh Biên.

Responsive image

Tại buổi tập huấn, cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã phổ biến các chuyên đề: Thực trạng bảo tồn và di sản Văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; kiểm kê di sản Văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số, bao gồm các mục như: Đối tượng kiểm kê, hoạt động kiểm kê, nội dung, phương pháp kiểm kê, danh mục các loại hình di sản Văn hóa phi vật thể như: Tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian v.v. Song song đó, còn triển khai Quyết định sô 42 của UBND tỉnh về "Ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang".

          Thông qua buổi tập huấn, nhằm giúp cán bộ văn hóa xã, thị trấn cũng như các địa phương thực hiện tốt hơn nữa công tác liên quan đến di sản văn hóa, bảo tồn và phát huy di sản Văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu "Di sản Văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu", góp phần cho sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy di sản Văn hóa phi vật thể các dân tộc./.

 

Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)