Your Website Title
Chấn chỉnh công tác quản lý, nâng cao đạo đức nhà giáo
Ngày 26/6/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên ban hành Công văn về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý, nâng cao đạo đức nhà giáo.

Responsive image

Công văn nêu rõ: Thời gian qua, cùng với nhiều hoạt động giáo dục tích cực, ngành giáo dục và đào tạo đã triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn, nhiều tấm gương sáng trong đội ngũ thầy cô giáo tận tụy với nghề nghiệp, vượt lên những khó khăn, hết lòng vì học sinh thân yêu. Tuy nhiên, ở một vài đơn vị vẫn còn hiện tượng cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Trước tình hình trên, cần phải tăng cường công tác quản lý và giáo dục không để việc vi phạm đạo đức nhà giáo xảy ra trong ngành giáo dục và đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tịnh Biên yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cần nghiêm túc quán triệt đầy đủ các Công văn, Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch quy định các quy tắc ứng xử trong trường học, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo", "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".  Đồng thời, thực hiện có hiệu quả tốt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020" và Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học" giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; giúp đỡ kịp thời các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và công tác; cam kết trong nhà trường, trong cơ quan quản lý giáo dục không có nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo. Chú trọng việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nhà giáo; hỗ trợ tư vấn về tâm lý có liên quan đến hoạt động sư phạm của nhà giáo.

Nêu cao tính gương mẫu trong đội ngũ nhà giáo về lối sống, đạo đức trong mọi sinh hoạt, mọi lúc, mọi nơi; chú ý về hành vi ứng xử, lời nói, hành động đúng. Giữ vững kỷ cương trường học. Tuyên dương các gương điển hình, gương sáng về đạo đức nhà giáo, định kỳ tổ chức các hoạt động tôn vinh các nhà giáo và các điển hình tiên tiến.

Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra thường xuyên tại đơn vị; trao đổi thông tin, kịp thời về việc vi phạm đạo đức nhà giáo, đồng thời giải quyết nhanh các phản ảnh, khiếu nại, tố cáo các vi phạm về đạo đức nhà giáo theo thẩm quyền; các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo, có biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời, theo đúng quy định của nội quy, quy chế, pháp luật và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo đơn vị, các tổ chức liên quan có nhà giáo, cán bộ quản lý vi phạm đạo đức nhà giáo./.

                                      Hữu Ngọc (An Cư) Theo Công văn số Số: 603/PGDĐT