Your Website Title
Chương trình Việc làm huyện Tịnh Biên năm 2019
Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Việc làm huyện Tịnh Biên năm 2019, với mục đích nâng cao chất lượng lao động và tăng số lượng lao động tham gia xuất khẩu lao động, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Hỗ trợ tạo việc làm mới và đảm bảo cho mọi người có khả năng lao động, có nhu cầu làm việc đều có cơ hội tìm được việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng. Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, thu thập thông tin cung - cầu lao động, kết nối thông tin việc làm trong tỉnh và trong nước, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Một buổi tư vấn, giới thiệu việc làm của Tập đoàn Sao Mai

Mục tiêu là tạo việc làm cho 4.000 lao động, trong đó: Thông qua các hoạt động, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện là 300 lao động; Thông qua các dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 100 lao động. Thông qua việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động) là 10 người. Tạo việc làm thông qua việc tư vấn, giới thiệu đưa lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh là 3.590 người. Ngoài ra còn tổ chức tư vấn việc làm, học nghề và các chính sách pháp luật lao động cho 800 - 1.000 lượt người, trong đó, giới thiệu tìm được việc làm cho trên 500 người.

Để thực hiện mục tiêu trên cần tập trung thực hiện 7 giải pháp như tạo việc làm từ phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm và nguồn ngân sách huyện; hỗ trợ phát triển thị trường lao động; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải pháp về đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện Chương trình.

Dự kiến nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình Việc làm năm 2019 là: 2.393 triệu đồng; trong đó: Ngân sách Trung ương 2.000 triệu đồng, ngân sách địa phương 393 triệu đồng. Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm quản lý chương trình; chủ trì và phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Mặt trận và đoàn thể có liên quan tổ chức triển khai thực hiện chương trình.

TTH